haiku by David C. Kopaska-Merkel

freshly mown yard
where shall we bury
the old dog