haiku by Deborah P Kolodji

10,000 lakes
10,000 canoes
Minnesota