haiku by Mariel Herbert

flood watch
two-day shipping
drifts away