haiku by Sharon Suzuki-Martinez

The autumn trees
slow striptease
arouses winter.